Efektywność – to proporcja między wskaźnikiem obecności i wpływu. Jeżeli niższy poziom obecności zaowocował wyższym wpływem współczynnik efektywności przyjmuje wartość powyżej 1 i odwrotnie – przy wyższej obecności i niższym wpływie efektywność spada poniżej 0.